Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Projektování

07
Květen
2018

Návrh konstrukčního řešení

Přidáno: 07.05.2018 11:48:39 Počet shlédnutí: 189

Řeší nejvýhodnější konstrukci domu přímo do místních klimatických a geomorfologických podmínek pomocí aplikace. Návrhové podmínky zadává investor.

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Architektonické, objemové a dispoziční studie

Přidáno: 07.05.2018 11:16:41 Počet shlédnutí: 184

řeší základní vztahy domu vůči svým budoucím obyvatelům a pozemku - zákazník získá základní představu o tom, jak bude jeho stavba vzhledově i dispozičně vypadat a fungovat - na základě studie můžete žádat o vydání územně plánovací informace stavebním úřadem - na základě studie je možné provést první orientační propočet ceny domu a tudíž je možné ověřit zda představy investora jsou shodné s jeho finančními možnostmi

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace k územnímu řízení

Přidáno: 07.05.2018 11:17:44 Počet shlédnutí: 175

řeší zejména účel stavby a její umístění do terénu vč. napojení na veřejnou a dopravní infrastrukturu

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení

Přidáno: 07.05.2018 11:19:25 Počet shlédnutí: 203

řeší konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálové specifikace

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Dokumentace pro výběr dodavatele

Přidáno: 07.05.2018 11:20:44 Počet shlédnutí: 182

V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohl být odpovědně zpracovaný výkaz výměr

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace pro provedení stavby

Přidáno: 07.05.2018 11:22:02 Počet shlédnutí: 161

V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohla být prováděna stavba

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace skutečného provedení

Přidáno: 07.05.2018 11:27:32 Počet shlédnutí: 177

Tato dokumentace se odlišuje tím, že není dokumentací tvůrčí, která zpracovává různá témata, ale pouze zachycuje dokončené dílo

Čtěte více... Komentáře: 0

07
Květen
2018

Projektová dokumentace bouracích prací

Přidáno: 07.05.2018 11:26:15 Počet shlédnutí: 246

Zpracovává se na podnět stavebního úřadu při demolicích objektů, které vyžadují povolení či souhlas stavebního úřadu.

Čtěte více... Komentáře: 0

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE

Projektová dokumentace je základním „stavebním kamenem“ při přípravě a realizaci stavebních záměrů. Nejdůležitější je, aby sloužila dobře a bezproblémově k účelu, ke kterému je zpracována. Obecně plní dvě základní funkce.

  1. Projektová dokumentace pro splnění legislativní povinností
  2. Projektová dokumentace pro realizaci stavebních záměrů


Požadavky na projektovou dokumentaci se u některých investorů mohou zásadně rozcházet, proto je nutné už při zadávání dokumentace přesně definovat k čemu má sloužit.

Zákonnou povinnost zpracovat projektovou dokumentaci pro stavební díla řeší zákon č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (obecně označovaný „stavební zákon“), její rozsah je pak stanoven zejména vyhláškou č. 499/2006 Sb. o dokumentaci staveb.

Na základě zákonných povinností a našich zkušeností v oboru přípravy staveb, Vám nabízíme tyto projekční služby. 

 

  • Architektonické, objemové a dispoziční studie
  • Projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)
  • Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení (DSP)
  • Projektová dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)
  • Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)
  • Projektová dokumentace bouracích prací
  • Projektová dokumentace skutečného provedení (případně pasport objektů)

Architektonické, objemové a dispoziční studie

Architektonické, objemové a dispoziční studie jsou typem dokumentace, který by měl být prvním výstupem práce projektanta či architekta. Většina projektů studií není povinná z hlediska zákonné legislativy, ale je to varianta výrazně doporučená. Vypracováním a odsouhlasením projektu ve fázi studie předejdete mnoha problémům a v konečném důsledku můžete ušetřit nemálo finančních prostředků.

K čemu studie slouží:

- studie řeší základní vztahy domu vůči svým budoucím obyvatelům a pozemku - zákazník získá základní představu o tom, jak bude jeho stavba vzhledově i dispozičně vypadat a fungovat - na základě studie můžete žádat o vydání územně plánovací informace stavebním úřadem - na základě studie je možné provést první orientační propočet ceny domu a tudíž je možné ověřit zda představy investora jsou shodné s jeho finančními možnostmi - je výchozí bod pro zpracování dalšího stupně projektové dokumentace - k jednání s úřady než projektant vypracuje další stupeň dokumentace - umožní investorovi svůj záměr korigovat a prezentovat.


Co studie obsahuje:

- půdorysy řešící základní rozměrové, modulové a koordinační rozměry stavby - tabulky s výpisem účelu jednotlivých místností a jejich ploch - architektonické pohledy včetně materiálového řešení - situaci stavby na pozemku s návazností na infrastrukturu a světové strany - propočet investičních nákladů dle metody obestavěného prostoru - základní informace o konstrukčním řešení stavby

Projektová dokumentace k územnímu řízení (DUR)

Dokumentace k územnímu řízení řeší zejména účel stavby a její umístění do terénu vč. napojení na veřejnou a dopravní infrastrukturu. Dokumentace k územnímu řízení se spolu s příslušnými vyjádřeními přikládá k návrhu na vydání územního rozhodnutí resp. rozhodnutí o umístění stavby. Výsledkem územního řízení je rozhodnutí o umístění stavby, s náležitostmi, které určuje stavební zákon a jeho prováděcí předpisy.

Projektová dokumentace pro ohlášení stavby a stavební povolení (DSP)

Projektová dokumentace pro stavební povolení zpravidla navazuje na již vypracovanou dokumentaci k územnímu řízení resp. na vydané územní rozhodnutí. Tento stupeň projektové dokumentace řeší konstrukční řešení, prostorové uspořádání, materiálové specifikace, atd., dále musí obsahovat řešení všech projektových profesí využívaných v objektu (elektro, ZTI, vytápění, statika, plyn, požární bezpečnost, apod.). Přesný rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele (DVD)

Projektová dokumentace pro výběr dodavatele navazuje na již vypracovanou dokumentaci pro stavební povolení. V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohl být odpovědně zpracovaný výkaz výměr. Projekt společně s výkazem výměr by měl sloužit bezproblémovému ocenění zakázky stavebním dodavatelem. Podmínky pro zpracování nejsou stanoveny vyhláškou o dokumentaci staveb, zpravidla se vychází z podmínek dokumentace pro provedení stavby, dále může být koordinována s požadavky dotačních titulů apod.

Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS)

Projektová dokumentace pro provedení stavby je dokumentace, která je charakterově velmi podobná dokumentaci pro výběr dodavatele. V této dokumentaci jsou podrobně rozpracovány jednotlivé konstrukční prvky, detaily a charakteristiky tak, aby podle ní mohla být prováděna stavba. Přesný rozsah a obsah projektové dokumentace je stanoven vyhláškou č. 499/2006 Sb.

Projektová dokumentace bouracích prací

Projektová dokumentace bouracích prací se zpracovává při demolicích objektů, které vyžadují povolení či souhlas stavebního úřadu, zpravidla si tuto dokumentaci stavební úřad vyžádá. V této dokumentaci musí být zachycen bouraný objekt (konstrukce) a charakter bouracích prací. Velký důraz zde je kladen na ohrožení životního prostředí demolovanou stavbou! Přesný obsah a rozsahse řídí vyhláškou 499/2006 Sb. 

Projektová dokumentace skutečného provedení (případně pasport objektů)

Projektová dokumentace skutečného provedení se zpracovává po zhotovení (dokončení) díla. Někdy může být nahrazena jednoduchým pasportem stavebních objektů, který zachycuje stávající (konečný) stav. Tato dokumentace se odlišuje tím, že není dokumentací tvůrčí, která zpracovává různá témata, ale pouze zachycuje dokončené dílo.

 

05
Prosinec
2017

Bydlet levně a pohodově

Přidáno: 05.12.2017 06:27:15 Počet shlédnutí: 408

Bydlet levně a pohodově Kvalitní provádění staveb vyžaduje kvalitní komponenty a kvalifikovanou práci. Poskytujeme zázemí našim odběratelům.

Čtěte více... Komentáře: 0

Zpět na výběr.......

Zpět na výběr skladových položek

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info