Help Haus s.r.o.

Lídr technologického pokroku pro stavby rodinného bydlení

Profesionální organizování stavebních prací

Profesionální organizování stavebních prací

Dozorování výstavby a oprav budov, projektování a snižování energetické náročnosti. Dozor nad prováděním.

  • Cena: 424 Kč s DPH
  • Cena za měrnou jednotku: 424 Kč s DPH / hod

Skladové číslo:

Dostupnost: Skladem

Jsme obklopeni nekonečnými zásobami bezplatné energie! Zateplete, nebo vybudujte svoji nemovitost a energii čerpejte z okolního prostředí.

1. Snižování energetické náročnosti budov a jejich opravy
2. Výstavba úsporných budov
3. EUROLUX - úsporná osvětlení

Kromě nižších účtů za energie přispějete ke snížení emisí a skleníkových plynů.

Žijte levně a zdravě

Pokud řešíte modernizaci, opravu bytového domu, jste na dobré cestě k získání nějakého příspěvku / dotačního titulu. Obraťte se na http://www.helphaus.cz; tel: +420 776 444 212, n. Emailem: athservis@seznam.cz

Jak vybudovat nový dům – nové prostředí pro sebe a rodinu?

Vybereme co chceme realizovat, seženeme úvěr, rozhodneme v jakém časovém období provedeme, rozhodneme způsob realizace a projekční zpracování. Podepíšeme smlouvu s dodavatelem, pošleme zálohu a počkáme na dokončení. Skutečně je to tak jednoduché?

Podívejme se tedy na jednotlivé fáze podrobněji:

1) Stanovení investičního záměru
2) Výběr pozemku / domu
3) Projektová dokumentace / výběr projektanta
4) Vyřízení náležitostí s umístěním stavby, stavební řízení, územní rozhodnutí
5) Výběr dodavatele / smlouva o dílo
6) Průběh výstavby
7) Užívání nově vybudovaného prostředí

1) Stanovení investičního záměru
Specifikovat své požadavky ve vztahu ke způsobu života, plánování rodiny, dojíždění do práce, zájmy a záliby atd.

2) Výběr pozemku/domu
Poloha budoucího působení, lustrace pozemku ve vztahu k představám, finanční rozvaha a zajištění

3) Projektová dokumentace / výběr projektanta

Vlastní představy, v souladu s územně plánovací informací daného místa, hygienické a bezpečnostní limity účastníků, legislativní požadavky ve formě:

• Zjednodušená dokumentace pro ohlášení (týká se spíš drobných stavebních úprav)
• Dokumentace stavby k územnímu rozhodnutí
• Dokumentace stavby ke stavebnímu povolení
• Dokumentace stavby pro dotace

4) Vyřízení náležitostí s umístěním stavby, stavební řízení, územní rozhodnutí , povolení
Vyjádření orgánů státní správy a dalších účastníků (např. sousedů, majitelů pozemků, ČEZ, vodáren a dalších), k příslušnému stupni dokumentace, obvykle:
• Zjednodušená pro ohlášení (týká se spíš drobných stavebních úprav)
• Dokumentace stavby k územnímu rozhodnutí
• Dokumentace stavby ke stavebnímu povolení
Další stupně dokumentace jsou zcela na rozhodnutí stavebníka - Zkvalitňují kontrolu nad stavební činností a prováděním stavebních prací a dodávek materiálu. Jedná se o:
Dokumentace k výběrovému řízení (tendrová dokumentace)
Realizační dokumentace (prováděcí)
Dokumentace skutečného stavu

A nyní několik otázek:
a) Jsem schopen posoudit, zda dokumentace obsahuje vše potřebné?
b) Jsou jednotlivé výkresy vzájemně zkoordinovány?
c) Nechybí někde něco, co budu muset později draze dodělávat?
d) Jsou zapracovány všechny mé připomínky a požadavky?
e) Není možné levnější řešení?
f) Jsou použité materiály dostatečně kvalitní?
g) Obsahuje dokumentace výkaz výměr?
A takto bych mohl pokračovat dále.
Poznámka: Ve stavebnictví pocítíte velmi brzo, že to co se zanedbá v přípravné fázi to se vymstí při realizaci a vrátí se ve formě zvýšených nákladů, prodlouženého termínu, nebo jen zvýšeného úsilí (stresu) všech zainteresovaných stran. Z výše uvedeného je patrné, že pro stavebníka je výhodnější předat záležitosti s přípravou specialistovi.

5) Výběr dodavatele / smlouvy o dílo
V této fázi, pokud není stanoveno v podmínkách povolení, je nutné zvolit způsob provádění stavby:
a) „stavby na klíč" tvz. Generální dodavatel
b) dodavatelsky – po etapách na jednotlivé etapy jsou různí dodavatelé, jejichž výběr a koordinace je ve vlastní režii, nebo za pomoci třetí osoby
kvalitně specifikovat zadávací podmínky - tendrová dokumentace, výkaz výměr - tak, aby zadání bylo jednoznačné, oslovení několika firem, vyhodnocení nabídek porovnání jednotlivých položek, porovnání rozdílů, vyhodnocení nejvhodnější nabídky Jak na to?
/ Smlouvy o dílo
Další důležitou věcí v celém stavebním procesu je úprava vzájemných vztahů mezi stavebníkem a dodavatelem díla. Tyto vztahy by měly být vyvážené pro obě strany. Proto je nezbytné konkrétně definovat smluvní vztah, určit způsob plnění, případné sankce a také postup při řešení sporných záležitostí.

Opět několik otázek:

1) Podle čeho hodnotit? Podle ceny, referencí, velikosti firmy?
2) Je možné s předloženou cenou ještě něco udělat?
3) Jsou uvedené ceny reálné?
4) Uvedl dodavatel do nabídky opravdu všechno?
5) Jsem schopen to poznat?
6) Dokončí a dodrží smlouvu?
7) Jak s eventuálními zárukami?

Ze své zkušenosti mohu říci, jaká je realita !!! §§§

6) Průběh výstavby
Níže specifikovaný sled činností je pro výslednou kvalitu a cenu díla rozhodující.
1) dodržet podmínky uvedené ve stavebním povolení a vyjádření dotčených orgánů státní správy
2) vedení stavebního deníku a dokumentaci provádění stavby
3) protokolárně předat staveniště
4) dohlédnout na soulad prací dle projektové dokumentace a smlouvy o dílo
5) dohlížet na zpracování stavebních hmot
6) dodržovat časový harmonogram výstavby
7) dohlédnout na dodržování technologických postupů a závazných předpisů
8) dohlédnout na provádění předepsaných zkoušek
9) kontrolovat části díla, které budou zakryty, případně budou trvale nepřístupné
10) organizovat a řídit kontrolní dny
11) dohlížet na vedení stavebního deníku a zaznamenávat nezbytné údaje o stavbě
12) kontrolovat a organizovat odstraňování vad
13) projednávat změny projektu, vícepráce, méněpráce
14) posuzovat oprávněnost požadavků dodavatele
15) odsouhlasit prostavěnost a financování
16) koordinovat spolupráce mezi projektantem a dodavatelem stavby
17) provádět přejímky zhotovených částí stavby, sepsání vad díla
18) zajistit provádění odstraňování vad
19) kontrola dokumentace skutečného provedení
20) kontrola úplnosti všech dokladů ke kolaudaci
21) zajištění kolaudačního řízení a provedení zápisu do katastru nemovitostí
22) zajištění celkového finančního vypořádání s dodavateli

7) Závěrem

• Z výše uvedeného popisu je patrná aktuálnost odborného zástupce investora ve fázi realizace. Zde riskujete zvýšenou cenu a kvalitu budoucího bydlení. Vady, nedodělky, léta vysychání, zvýšené náklady na energie, celoživotní kompromisy ani stres při a po realizaci.

• Připravit si příjemné a zdravé užívání budovy – nového domova, prostředí pro vás a vaší rodinu si připravujete již při stavební přípravě.

• Z vlastní zkušenosti mohu říci, že náklady na odborné zastupování se investorovi vyplatí. Náklady na provedení jsou nižší, kvalita díla je vyšší a průběh stavění je kultivovanější - probíhá v klidnějším spánku stres přenesete na svého odborného zástupce, který hájí vaše zájmy a snaží se udržet vztah investor - dodavatel v mezích profesionality a vzájemné úcty při maximální možné efektivitě.

Nový komentář

* (Povinné)

Přihlášení

Tato stránka používá cookies. Vice info